Saturday, November 7, 2009

SPOT MURID DAN ALAM BELAJAR

Terangkan dua komponen alam belajar berikut:

i) Fizikal :

ii) Psikososial : (4 markah)

(b) Nyatakan tiga jenis permainan kognitif dan berserta contoh yang
bersesuaian. ( 6 Markah )

2. Main adalah sebahagian daripada aktiviti yang boleh digunakan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran.
a) Terangkan dua ciri main. (4 markah)
b) Jelaskan tiga kepentingan main. (6 markah)

3. Guru perlu mengambil kira aspek-aspek perbezaan individu dan kecerdasan
pelbagai murid semasa merancang aktiviti pengajarannya.
 Terangkan dua aspek perbezaan individu. (4 Markah)

(b) Berikan empat cara guru boleh menangani masalah perbezaan individu
semasa menjalankan sesi pengajaran dan p

No comments: