Tuesday, November 10, 2009

Spot PBM 3103 Sem 2

BAHAGIAN B (STRUKTUR)

Soalan 1 (a)
Disediakan 2 rangkap pantun/syair. Berdasarkan puisi di atas, bina satu soalan objektif aneka pilihan aras kefahaman.

Soalan 1 (b)
Huraikan 3 kelebihan soalan objektif aneka pilihan bg menilai kemahiran membaca dan kefahaman.
i.         Dapat menyerap tahap pemikiran yang tinggi seperti membuat analisis dan perbandingan
ii.       Memerlukan murid memilih jawapan yang betul daripada pilihan yang disediakan
iii.     Dapat mengukur pengetahuan fakta khusus secara lebih efisien

Soalan 2 (a)
Ujian kefasihan sangat sesuai untuk menilai kemahiran berbahasa. Cadangkan 4 aktiviti yg sesuai untuk ujian kefasihan.
i.         Mengadakan ujian lisan di dalam kelas
ii.       Meminta murid-murid bercerita secara lisan berpandukan gambar yang diberikan oleh guru
iii.     Mengadakan sesi soal jawab dengan murid-murid
iv.      Meminta murid-murid mengadakan sesi perbincangan di dalam kumpulan yang telah ditetapkan

Soalan 2 (b)
Nyatakan 3 aspek yg dinilai oleh guru tersebut. (berdasarkan soalan 2a)
i.         Kefasihan
ii.       Intonasi
iii.     Kepekaan

Soalan 3 (a)
Penilaian portfolio merupakan satu kaedah yg boleh digunakan oleh guru untuk melihat pencapaian murid dalam kemahiran berbahasa.
Nyatakan 2 jenis penilaian portfolio.
i.         Portfolio Kerja Harian
ii.       Portfolio Dokumentari
iii.     Portfolio Hasil terbaik


Soalan 3 (b)
Huraikan 4 kepentingan penilaian melalui portfolio.
i.         Dapat meningkatkan kefahaman murid tentang portfolio berdasarkan arahan yang telah diberikan
ii.       Membolehkan guru memantau perkembangan pembelajaran pelajar dengan menggunakan peta perkembangan
iii.     Sebagai data penilaian murid untuk membaiki tahap kecekapan menulis
iv.      Mempelbagaikan bukti penilaian seperti rekod pemerhatian dan penilaian, nota anekdot, jadual perlaksanaan tugas dan kadar pencapaian hasil kerja pelajar.

Soalan 4 (a)
Pemarkahan karangan murid sekolah rendah dijalankan dgn pelbagai kaedah. Nyatakan kaedah-kaedah memeriksa karangan.
i.         Secara Keseluruhan (Holistik) : esei dinilai berdasarkan kesan keseluruhannya kepada pemeriksa
ii.       Secara Perincian (Analitikal) : memeriksa unsur-unsur terpenting yang merangkumi kriteria kandungan, pengelolaan dan proses secara berasingan
  
Soalan 4 (b)
Huraikan beberapa perkara yang boleh dinilai oleh guru dlm penulisan karangan.
i.         Guru boleh menilai esei mengikut perinciannya seperti ejaan, bentuk tulisan, tatabahasa, perbendaharaan kata dan lain-lain
ii.       Guru boleh juga menilai unsur-unsur penting seperti isi, bahasa dan gaya.
  
BAHAGIAN C (ESEI)
Soalan 1
Dalam proses p&p kemahiran bahasa Melayu, guru menjalankan pelbagai kaedah dan bentuk pentaksiran dan penilaian. Walaubagaimanapun, guru digalakkan menjalankan penilaian formatif. Pada pandangan anda, mengapakah penilaian formatif digunakan dalam menilai kemahiran bahasa. Huraikan 5 fakta yang sesuai untuk menyokong hujah anda.
i.         Cara penilaian ini digunakan :
a)       H : Penilaian ini menegaskan potensi dan kemajuan murid-murid. Ujian ini akan menunjukkan sifat perkembangan pembelajaran murid-murid dari semasa ke semasa. 
Cth : Guru mengadakan ujian berkenaan perbendahaaan kata iaitu antonim dan sinonim sebelum meneruskan pengajarannya kepada tajuk yang berikutnya.
ii.       Waktu dijalankan :
a)       H : Semasa proses pembelajaran langsung berlaku. Ini dapat membantu guru mengesan kemajuan pembelajaran yang berlaku semasa pengajaran.
Cth : Guru bertanyakan semula kepada murid-murid berkenaan tajuk yang baru diajar bagi melihat sejauh mana kefahaman murid-murid terhadap tajuk tersebut.
iii.     Jenis pengukuran :
a)       H : Melibatkan berbagai-bagai bentuk alat pengukuran yang tidak formal.
Cth : Untuk menilai bidang kognitif, guru-guru boleh menyoal secara lisan, memberi gerak kerja bertulis, iaitu sama ada berbentuk esei ataupun objektif. Untuk mengukur minat, sikap dan lain-lain dalam bidang afektif, guru bolehlah melakukannya dengan cara membuat pemerhatian, memberi soal selidik, menemubual atau menemuduga.
iv.      Cara melaporkan skor :
a)       H : Cara melaporkan keputusan penilaian adalah memadai dengan menyatakan lulus atau gagal, betul atau salah, ada atau tiada, memuaskan atau lemah, dan sebagainya yang sesuai.
Cth : Setelah guru memberikan soalan, murid menjawab soalan tersebut, guru hanya perlu menyatakan sama ada jawapan tersebut betul atau salah.

v.        Aras kesukaran :
a)       H : Aras kesukaran dalam penilaian formatif bergantung kepada bidang dan masa mengajar sesuatu aspek pembelajaran. Biasanya soalan-soalan yang baik ialah soalan-soalan yang dapat menentukan supaya tidak ada murid-murid yang lulus sebelum pembelajaran berakhir dan tiada murid-murid yang gagal selepas pengajaran berakhir.

Soalan 2
Penilaian projek adalah satu kaedah yang dapat menilai kemahiran bahasa. Huraikan proses pelaksanaan penilaian melalui projek.
i.         Penentuan tajuk dan skop projek
-    Pilih tajuk yang bersesuaian mengikut arahan yang telah diberikan
-    Gunakan pelbagai sumber untuk mendapatkan malumat berkenaan tajuk projek. Maklumat tersebut dikumpulkan dan di susun dalam helaian A4 dalam bentuk yang menarik dan senang dibaca.
-    Tentukan juga skala penilaian pada satu senarai semak yang digunakan untuk menilai projek yang sama pada rakan sebaya anda.
-    Untuk membantu memudahkan tugasan

ii.       Penilaian awal projek
iii.     Perlaksanaan strategi
iv.      Pemprosesan maklumat
v.        Penilaian hasil projek

1.         Item ujian esei sering digunakan oleh guru di sekolah untuk meninjau prestasi pembelajaran murid. Apakah aspek yang boleh dinilai oleh guru matapelajaran bahasa Melayu?


1 comment:

LeeNam_Lx3 said...

baca lah spot ini.. harap keluar dlm exm karang... gud luck to u all