Saturday, August 29, 2009

Mari Mengenal Bunyi


Vokal dan Konsonan
Abjad rumi bahasa Malaysia ada 26 huruf, seperti dalam susunan ABC. Dari 26 huruf ini, ada 5 huruf melambangkan 6 bunyi vokal. Huruf-hurufnya ialah huruf a,e,i,o,u.
a bunyinya /a/ seperti ana
i bunyinya /i/ seperti ini
u bunyinya /u/ seperti ulu
e bunyinya /e/ seperti emak
Juga /e/ seperti lereng
o bunyinya /o/ seperti obor
Huruf e digunakan untuk melambangkan dua bunyi vokal. Sila lihat Kemahiran asas membaca no 4.
Huruf e pepet juga dikenali sebagai e bertanda di atas iaitu e’ dalam ejaan lama atau ejaan Rumi Za’ba (sebelum tahun 1972). Tanda diakritik di atas e pepet [e’] tidak digunakan lagi dalam ejaan Rumi sekarang.
Dalam sistem ejaan Rumi, ada 26 huruf konsonan yang digunakan bagi melambangkan 27 fonem atau bunyi konsonan (termasuk beberapa bunyi sekunder). 21 daripadanya ialah :
b bunyinya /b/ seperti baba
c bunyinya /c/ seperti cucu
d bunyinya /d/ seperti dada
f bunyinya /f/ seperti fifi
g bunyinya /g/ seperti gigi
h bunyinya /h/ seperti hala
j bunyinya /j/ seperti jala
k bunyinya /k/ seperti kuku
bunyinya /?/ seperti perak
l bunyinya /l/ seperti lala
m bunyinya /m/ seperti mama
n bunyinya /n/ seperti nona
p bunyinya /p/ seperti pipi
q bunyinya /q/ seperti qari
r bunyinya /r/ seperti raga
s bunyinya /s/ seperti susu
t bunyinya /t/ seperti titi
v bunyinya /v/ seperti volvo
w bunyinya /w/ seperti wau
x bunyinya /x/ seperti xelofon
y bunyinya /y/ seperti yu
z bunyinya /z/ seperti zoo
Huruf q digunakan hanya untuk mengeja kata istilah agama atau kata yang mengenai agama yang berasal daripada bahasa Arab. Contohnya Quran, Aqiqah.
Huruf v pula digunakan untuk mengeja kata serapan daripada bahasa Inggeris dan bahasa-bahasa Eropah yang lain. Contohnya versi, volvo.
Manakala huruf x pula hanya digunakan pada pangkal kata istilah khusus yang tidak ditukar menjadi z . Contohnya xelofon.

No comments: